Thời gian nghỉ thai sản cho từng trường hợp năm 2023

Người lao động tham gia đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được hưởng các quyền lợi từ chế độ thai sản trong đó có thời gian nghỉ thai sản. Căn cứ theo quá trình và trường hợp cụ thể lao động sẽ được nghỉ làm việc để chăm sóc sức khỏe và sinh con.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản đối với lao động tham gia BHXH

1. Thời gian nghỉ thai sản là gì?

Thời gian nghỉ thai sản là thời gian mà người lao động được nghỉ việc để chăm sóc sức khỏe và con cái khi mang thai, sinh con, nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi hoặc thực hiện các biện pháp tránh thai. Thời gian nghỉ thai sản được quy định theo từng trường hợp cụ thể và có hưởng trợ cấp từ quỹ bảo hiểm xã hội.

Thời gian nghỉ thai sản có tính cả các ngày lễ, Tết theo quy định của pháp luật về lao động. Dưới đây là những trường hợp người lao động có thời gian nghỉ thai sản theo quy định.

1.1 Thời gian hưởng chế độ khi khám thai

Lao động nữ khám thai sẽ được hưởng chế độ thai sản. Căn cứ theo quy định tại điều 32, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động được có thời gian hưởng chế độ khám thai như sau:

 1. Lao động nữ mang thai được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày.

 2. Trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai.

 3. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Như vậy, lao động nữ trong suốt thời kỳ mang thai sẽ được nghỉ tối thiểu 5 ngày đi khám thai và tối đa là 10 ngày trong trường hợp khi thai không bình thường. Thời gian nghỉ hưởng chế độ khám thai người lao động vẫn được hưởng lương.

1.2 Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

Căn cứ theo Điều 33, Luật BHXH, lao động nữ sẩy thai, nạo hút thai, phá thai, thai chết lưu được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo thời gian quy định tùy thuộc vào tuổi của thai nhi, cụ thể:

 • Nghỉ 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;
 • Nghỉ 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;
 • Nghỉ 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;
 • Nghỉ 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con 06 tháng

1.3 Thời gian nghỉ đối với lao động nữ sinh con

Thời gian hưởng chế độ khi sinh con là thời gian người lao động được nghỉ lâu nhất để có thể hồi phục về thể chất và chăm sóc con. Căn cứ theo Điều 34, Luật BHXH, thời gian hưởng chế độ khi sinh con đối với lao động nữ như sau:

 • Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.
 • Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.
Read:  Bảo hiểm xã hội bắt buộc: Quyền lợi và hành vi nghiêm cấm khi tham gia

Thời gian hưởng chế độ thai sản này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

1.4 Lao động nam có vợ sinh con được nghỉ hưởng chế độ thai sản

Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

 • Nghỉ 05 ngày làm việc;
 • Nghỉ 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
 • Nghỉ 10 ngày làm việc khi vợ sinh đôi, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
 • Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nam có vợ sinh con được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

1.5 Thời gian nghỉ thai sản khi con bị chết sau khi sinh

Luật quy định trường hợp sau khi sinh con mà con bị chết thì mẹ được hưởng chế độ thai sản như sau:

 1. Nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con;
 2. Nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian 06 tháng cộng với thời gian nghỉ sinh được tính thêm trong trường hợp phải mổ hoặc sinh nhiều con.

Thời gian hưởng chế độ thai sản khi con bị chết sau sinh tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

1.6 Thời gian nghỉ thai sản khi mẹ chết sau sinh con

Trường hợp chỉ có mẹ tham gia BHXH hoặc cả cha và mẹ đều tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

 • Nghỉ hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ sau khi chết.
 • Trường hợp mẹ tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 hoặc Khoản 3, Điều 31, Luật Bảo hiểm xã hội mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.
 • Nếu người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia BHXH mà không nghỉ việc thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ theo quy định tại Khoản 1, Điều 34, Luật Bảo hiểm xã hội.
 • Người bố được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi trong trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con.
Read:  Hướng dẫn tra cứu mã hộ gia đình khi tham gia BHXH

Thời gian hưởng chế độ thai sản trong các trường hợp này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

1.7 Thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ

Căn cứ theo Điều 35, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ được quy định như sau:

Đối với lao động nữ mang thai hộ: Lao động nữ mang thai hộ được hưởng chế độ khi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý và chế độ khi sinh con cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho người mẹ nhờ mang thai hộ.

Trong trường hợp kể từ ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày thì người mang thai hộ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 60 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Đối với người mẹ nhờ mang thai hộ: Người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

1.8 Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi

Căn cứ vào Điều 36, Luật Bảo hiểm xã hội, thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi:

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại Khoản 2, Điều 31 của Luật này thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ.

Read:  Giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội có hiệu lực tối đa bao nhiêu ngày theo quy định hiện nay?

1.9 Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản khi thực hiện các biện pháp tránh thai

Thời gian nghỉ thai sản cho các trường hợp thực hiện biện pháp tránh thai được quy định tại Điều 37, Luật BHXH như sau:

 1. Khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì người lao động được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.
 2. Nghỉ 07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai;
 3. Nghỉ 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.

Thời gian hưởng chế độ thai sản này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Như vậy, trên đây là những chia sẻ về thời gian nghỉ chế độ thai sản đối với lao động năm 2023. Công ty Luật DQ hy vọng có thể mang lại những thông tin hữu ích cho bạn. Cảm ơn đã quan tâm.

Frequently Asked Questions

Q: Tôi có thể nhờ Công ty Luật DQ tư vấn về các vấn đề liên quan đến chế độ thai sản không?

A: Công ty Luật DQ chuyên tư vấn về các vấn đề liên quan đến chế độ thai sản. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp từ luật sư chuyên môn. Công ty Luật DQ sẵn sàng hỗ trợ bạn trong quá trình giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ thai sản.

Q: Tôi có thể đặt lịch hẹn tư vấn trực tiếp với luật sư tại Công ty Luật DQ không?

A: Đương nhiên, bạn có thể đặt lịch hẹn để tư vấn trực tiếp với luật sư tại Công ty Luật DQ. Chúng tôi sẽ sắp xếp cuộc hẹn phù hợp với lịch trình của bạn để giúp bạn giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ thai sản một cách tốt nhất.

Q: Tôi có thể gọi điện để giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ thai sản không?

A: Đúng vậy, bạn có thể gọi điện để giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ thai sản. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ bạn trong quá trình giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ thai sản.

Kết luận

Trên đây là những thông tin về thời gian nghỉ thai sản cho từng trường hợp năm 2023. Công ty Luật DQ hi vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết và giúp bạn hiểu rõ hơn về quyền lợi của mình trong quá trình nghỉ thai sản. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

Viết một bình luận